VANELK.NL

Statuten Stichting Internet Domein vanelk.nl

Artikel 1 Naam, zetel en duur
Artikel 2 Doel
Artikel 3 Geldmiddelen
Artikel 4 Lidmaatschap en bestuur
Artikel 5 Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 6 Bestuursbevoegdheid
Artikel 7 Bestuursvertegenwoordiging
Artikel 8 Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 9 Boekjaar en jaarstukken
Artikel 10 Reglement
Artikel 11 Statutenwijziging
Artikel 12 Ontbinding en vereffening
Artikel 13 Slotbepaling

Op twee en twintig februari negentienhonderd negenennegentig zijn de volgende statuten vastgesteld:

Artikel 1 Naam, zetel en duur

De stichting draagt de naam: STICHTING INTERNET DOMEIN VANELK.NL. De stichting is gevestigd te DOETINCHEM (adres: Roggedreef 5, 7006 LW Doetinchem).

Artikel 2 Doel

De stichting heeft ten doel:
 1. Het tot stand brengen en in stand houden van het internet domein vanelk.nl ten behoeve van gebruik binnen de tak van de familie van Elk waartoe de oprichter van de stichting, te weten Edwin Pieter van Elk voornoemd, behoort.
 2. Het tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage ter beschikking stellen van:
  1. e-mail adressen van het type voornaam@vanelk.nl;
  2. url's van het type www.vanelk.nl/voornaam;
  3. extra e-mail adressen van het type xxx@vanelk.nl (optioneel tegen meerprijs);
  4. internet subdomeinen van het type xxx.vanelk.nl (optioneel tegen meerprijs).
 3. Het onderhouden van een website op url www.vanelk.nl.
 4. Het zo optimaal mogelijk benutten van de mogelijkheden van het internet domein vanelk.nl tegen zo laag mogelijke kosten. Een optimale prijs/prestatie-verhouding staat hierbij centraal.
 5. Het bijhouden van en inspringen op nieuwe ontwikkelingen op internet die aanleiding geven de toepassing van het internet domein vanelk.nl uit te breiden dan wel aan te passen.
 6. Het verrichten van hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in meest uitgebreide zin genomen.
 7. Het bevorderen van de contacten (niet alleen via internet) tussen de deelnemers van de stichting onderling als ook tussen de deelnemers van de stichting en andere stichtingen of instanties, voor zover dit ten gunste van de stichting is.

Artikel 3 Geldmiddelen

 1. De financiën van de stichting komen voort uit:
  1. de resultaten van de werkzaamheden van de stichting;
  2. hetgeen wordt verkregen uit subsidies, schenkingen, legaten, erfstellingen en vaste donaties en bijdragen;
  3. alle andere verkrijgingen en baten.
 2. Erfstellingen mogen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 4 Lidmaatschap en bestuur

 1. Het bestuur der stichting bestaat uit een oneven aantal van ten minste een persoon. Voor de eerste keer worden de bestuursleden bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt door het bestuur vastgesteld. De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
 3. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
 4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
 5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 6. Personen, die in een arbeidsverhouding tot de stichting staan, kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.

Artikel 5 Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

 1. Ieder jaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden.
 2. Vergaderingen zullen voorts telkens worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, waardoor de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter.
 6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt, door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgelegd en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 7. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, volmacht, die naar het oordeel van de voorzitter toereikend is. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 8. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken. Deze schriftelijke stukken worden bij de notulen bewaard.
 10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 12. Blanko stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 13. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het minste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het minste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 14. Bij stakingen van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Alle geschillen, die bij de stemming ontstaan, worden door de voorzitter beslist.

Artikel 6 Bestuursbevoegdheid

 1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 2. Het bestuur is slechts bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, indien het besluit daartoe is genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 7 Bestuursvertegenwoordiging

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijke handelende bestuursleden, onder wie ten minste de voorzitter, de secretaris of penningmeester.

Artikel 8 Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 1. door schriftelijk te bedanken;
 2. door het verlies van handelingsbekwaamheid;
 3. door overlijden;
 4. door een eenstemmig besluit van alle andere bestuursleden dat een bestuurslid naar hun oordeel niet meer geschikt of in staat is om zijn bestuurslidmaatschap behoorlijk waar te nemen.
 5. door ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 Boekjaar en jaarstukken

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden aangeboden.
 3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Artikel 10 Reglement

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of te laten vervallen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Artikel 11 Statutenwijziging

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. Zijn niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen bij het daarvoor bestemde Openbaar Register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Artikel 12 Ontbinding en vereffening

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2, van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit voor de vereffening nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anders is bepaald.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 4.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 13 Slotbepaling

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Tenslotte verklaarde de comparant, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4, dat hij voor de eerste maal tot bestuurder van de stichting wordt benoemd. De comparant is mij, notaris, bekend.

© Stichting Internet Domein vanelk.nl - last modification 28/12/04