VANELK.NL

Deelnemersreglement Stichting Internet Domein vanelk.nl

Artikel 1 Type deelnemers en aanmelding
Artikel 2 Fair use policy
Artikel 3 Opzegging en ontzetting

Artikel 1 Type deelnemers en aanmelding

 1. De stichting kent buitendeelnemers, hoofddeelnemers, bijdeelnemers en eredeelnemers.
 2. Buitendeelnemers, hoofddeelnemers en bijdeelnemers zijn zij die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de stichting zijn toegelaten.
 3. Eredeelnemers zijn voormalige buitendeelnemers, hoofddeelnemers of bijdeelnemers die als eredeelnemer zijn voorgedragen en als zodanig door het bestuur zijn erkend.
 4. De aanmelding van minderjarige deelnemers, dient te geschieden door één van de ouders of een voogd.

Artikel 2 Fair use policy

 1. Het deelnemerschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
 2. Deelnemers moeten zwart-op-wit tekenen voor het deelnemersreglement en het technisch reglement.
 3. Derden moeten aan kunnen tonen "van Elk" te heten, of 1e-graads familie daarvan te zijn.
 4. Per voornaam kan slechts één deelnemer tot de stichting worden toegelaten, in volgorde van aanmelding.
 5. Geen commerciele activiteiten, geen (kinder)porno, geen onwettige activiteiten.
 6. Geen activiteiten die andere deelnemers van de stichting (kunnen) benadelen.
 7. Het bestuur van de stichting behoudt zich het recht voor aanvullende beperkingen op te leggen.

Artikel 3 Opzegging en ontzetting

 1. Het deelnemerschap eindigt:
  1. door de dood van de deelnemer.
  2. door opzegging door de deelnemer.
  3. door opzegging door de stichting.
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het deelnemerschap door de deelnemer kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het deelnemerschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Niettemin kan een deelnemer met onmiddellijke ingang zijn deelnemerschap opzeggen:
  1. indien redelijkerwijs van de deelnemer niet gevergd kan worden het deelnemerschap te laten voortduren.
  2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend is geworden of hem is meegedeeld, (behalve indien het betreft wijziging van geldelijke rechten en/of verplichtingen).
  3. binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 3. Opzegging van het deelnemerschap door de stichting kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het deelnemerschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Niettemin kan de stichting met onmiddellijke ingang het deelnemerschap opzeggen indien:
  1. redelijkerwijs van de stichting niet meer gevergd kan worden het deelnemerschap te laten voortduren.
  2. de deelnemer heeft opgehouden aan de vereisten door deze statuten voor het deelnemerschap gesteld, te voldoen.
  3. de deelnemer zijn verplichtingen jegens de stichting niet nakomt.
 4. Ontzetting uit het deelnemerschap kan alleen worden uitgesproken wanneer de deelnemer in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der stichting handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdige betaling door de deelnemer van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer de deelnemer de stichting op onredelijke wijze benadeelt, of indien de deelnemer zich naar mening van het bestuur niet aan artikel 2 van het deelnemersreglement conformeert. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokken deelnemer ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. Wanneer het deelnemerschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de deelnemer verschuldigd.
 5. Bij beëindiging van het deelnemerschap van een hoofddeelnemer eindigt ook automatisch het deelnemerschap van de tot het huishouden van het hoofddeelnemer behorende bijdeelnemers, tenzij één van deze bijdeelnemers hoofddeelnemer wordt, dit met inachtneming van het in artikel 1 lid 4 bepaalde.

© Stichting Internet Domein vanelk.nl - last modification 28/12/04